PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19 HIỆN NAY

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hoài Thanh Trường Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt

Đại dịch Covid-19 đã và đang tiếp tục là một thách thức đặc biệt không chỉ với riêng Việt Nam mà còn đối với toàn nhân loại. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, trong khó khăn, thử thách, những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam càng được tỏa sáng hơn bao giờ hết. Bài viết tập trung phân tích thực tiễn phát huy một số giá trị văn hóa truyền thống trong phòng, chống dịch Covid-19, từ đó đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc trong cuộc chiến này phù hợp với trạng thái bình thường mới.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-03-30

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN