Quay trở lại Chi tiết Bài báo CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025 Tải xuống Tải xuống PDF