CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025

Các tác giả

  • Tô Đức Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo

Tóm tắt

Hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế là mục tiêu hàng đầu đặt ra của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của nước ta. Các mục tiêu, chỉ tiêu về giảm nghèo luôn được xác định trong các văn kiện Đại hội Đảng, Nghị quyết và chương trình phát triển kinh tế-xã hội các cấp. Trong từng giai đoạn phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, Nhà nước luôn bố trí, dành nguồn lực ngân sách; huy động nguồn lực trong nước và nước ngoài để bảo đảm thực hiện đầy đủ các chính sách, chương trình hỗ trợ người nghèo và địa bàn nghèo, đặc biệt là vùng lõi nghèo, trong đó, có các địa bàn đặc biệt khó khăn thuộc các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung và Tây Nam Bộ. Bài viết phân tích, đánh giá những thành tựu đạt được, đồng thời nêu một số khó khăn thách thức của công tác giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2011-2020, từ đó nghiên cứu những định hướng chiến lược đối với công tác này trong giai đoạn 2021-2025.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2021-11-20

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC