Quay trở lại Chi tiết Bài báo MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA NGƯỜI THÁI Ở TỈNH SƠN LA Tải xuống Tải xuống PDF