MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA NGƯỜI THÁI Ở TỈNH SƠN LA

Các tác giả

  • Nguyễn Thẩm Thu Hà Viện Dân tộc học

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/280

Tóm tắt

Sự thay đổi bất thường về nhiệt độ, lượng mưa và các hiện tượng thời tiết cực đoan là những biểu hiện rõ nhất của biến đổi khí hậu. Nó đã ảnh hưởng đến mọi mặt trong đời sống của người Thái ở tỉnh Sơn La. Điều đó làm suy giảm năng suất và chất lượng cây trồng, vật nuôi, tăng chi phí tái nuôi trồng, hư hại cơ sở hạ tầng, gia tăng dịch bệnh cho người và vật nuôi, gián đoạn việc học hành, đồng thời cũng ảnh hưởng tiêu cực đến môi sinh,... Bài viết đánh giá những kết quả cũng như khó khăn, thách thức trong ứng phó với biến đổi khí hậu của người Thái ở tỉnh Sơn La với tình trạng trên. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó với biến đổi khí hậu của tộc người này

Tài liệu tham khảo

ADC & Care. (2014). Tài liệu hướng dẫn Xác định và sử dụng kiến thức bản địa trong thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng. Tài liệu Dự án.

Hà, N. T. T. (2020). Tri thức địa phương trong thích ứng với biến đổi khí hậu của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Tạp chí Dân tộc học, số 3, tr.91-102.

Ngữ, N. Đ. (2008). Biến đổi khí hậu. Hà Nội: Nxb. Khoa học và Kỹ thuật.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La. (2020). Địa chí Sơn La. Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật.

Ủy ban nhân dân xã Quang Huy. (2020). Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng công tác nhiệm vụ năm 2022.

Viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường & DANIDA (Đan Mạch). (2008-2009). Tác động của nước biển dâng và các biện pháp ứng phó ở Việt Nam. Báo cáo dự án.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-03-31

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ