Quay trở lại Chi tiết Bài báo MỘT SỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC THẨM PHÁN, HỘI THẨM XÉT XỬ ĐỘC LẬP, CHỈ TUÂN THEO PHÁP LUẬT VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TRONG LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM Tải xuống Tải xuống PDF