MỘT SỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC THẨM PHÁN, HỘI THẨM XÉT XỬ ĐỘC LẬP, CHỈ TUÂN THEO PHÁP LUẬT VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TRONG LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM

Các tác giả

  • Phạm Võ Thảo Liên Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/59

Tóm tắt

Nguyên tắc thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật là một trong những nguyên tắc đặc thù của việc thực hiện quyền tư pháp, được hệ thống tòa án nước ta đã và đang vận hành trong nhiều năm qua. Tuy nhiên trên thực tế, thẩm phán, hội thẩm có thể bị tác động từ phía luật sư, các tổ chức, cá nhân, các cơ quan nhà nước, làm sai lệch quá trình tố tụng, làm ảnh hưởng không ít tới hoạt động tố tụng nhằm hướng tới việc xét xử có lợi cho mình và làm cản trở việc thực hiện nguyên tắc này. Bài viết này đề cập hai vấn đề: (i) Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của việc quy định nguyên tắc này; (ii) Các yếu tố tác động đến việc thực hiện nguyên tắc này, dựa trên kết quả khảo sát 100 vụ án hình sự ngẫu nhiên thông qua các bản án, biên bản nghị án và tiến hành phỏng vấn 50 vị thẩm phán, hội thẩm để lấy ý kiến về việc thực thi nguyên tắc thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong thực tiễn xét xử các vụ án hình sự. Qua đó tác giả đưa ra các giải pháp cụ thể để nâng cao việc thực hiện nguyên tắc này.

Tài liệu tham khảo

Chung, P. T. (2018). Judicial rights and some basic principles of the Socialist rule of law State of Vietnam. Retrieved February 4, 2021, from Journal of Court website: https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/quyen-tu-phap-va-mot-so-nguyen-tac-co-ban-cua-nha-nuoc-phap-quyen-xhcn-vn

Cuong, N. (2018). On the independence and immunity of judges. Retrieved October 31, 2021, from Journal of People’s Court website: https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/ve-tinh-doc-lap-va-quyen-mien-tru-cua-tham-phan

Dung, N. D., & Giao, V. C. (2012). Independent Judiciary - Some theoretical and practical issues (session 1). Journal of Legislative Research, no.19(227).

Hien, N. T. (2021). International experience on salary regime for judges and judicial positions. Retrieved October 31, 2021, from Electronic Journal of People’s Court website: https://tapchitoaan.vn/bai-viet/ phap-luat/trauma-quoc-te-ve-che-do-tien-luong-doi-voi-tham-phan-va-cac-chuc-name-tu-phap

Kinh, C. Van. (2016). Let the court be independent in trial. Retrieved October 11, 2021, from Tuoi Tre Online website: https://tuoitre.vn/de-toa-an-doc-lap-trong-xet-xu-164655.htm

Lien, P. V. T. (2022). Principles of judges and jurors in independent trials and only obeying the law in Vietnam’s Criminal Procedure Law. Master’s Thesis, Ho Chi Minh City University of Law.

Mai, M., & Thuy, T. (2021). In order for the judge to have a “clean hand”, the trial only obeys the law. Retrieved October 31, 2021, from Website of the legal advice center of Ho Chi Minh City - Central Vietnam Law Association website: https://www.nguoibaovequyenloi.com/User/ThongTin_ChiTiet.aspx?MaTT=249201463419937886&MaMT=17

Minh, D. (2021). Low salary judge, great pressure. Retrieved June 1, 2021, from Ho Chi Minh City Law Newspaper website: https://plo.vn/phap-luat/tham-phan-luong-thap-ap-luc-lon-976005.html

Quang Nam Court. (2013). Report “Some issues on the practice of participating in criminal trials of People’s jurors of People’s Court of Quang Nam province from the beginning of the term until now". Retrieved March 5, 2021, from Website of the People’s Court of Quang Nam Province website: https://toaanquangnam.gov.vn/mot-so-van-de-ve-thuc-tien-tham-gia-xet-xu-an-hinh-su-cua-htnd-nganh-tand-tinh-quang-nam-tu-dau-nhiem-ky-den-nay-2011-2013/

Thao, Q. T. N. (2021). Principles that judges and jurors are independent and only obey the law. Thesis of Doctor.

Tuyen, P. M. (2021). Renovating the quality of training and retraining judicial titles in the People’s Court system, meeting the requirements in the new situation. Retrieved December 20, 2021, from Electronic Journal of People’s Court website: https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/doi-moi-chat-luong-dao-tao-boi-duong-cac-chuc-danh-tu-phap-trong-he-thong-toa-an-Nhan-dan-dap-ung-yeu-cau-trong-tinh-hinh-moi.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-03-20