Quay trở lại Chi tiết Bài báo PHÂN CẤP QUẢN LÝ TRONG HỆ THỐNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC, NHỮNG RÀO CẢN TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN Tải xuống Tải xuống PDF