PHÂN CẤP QUẢN LÝ TRONG HỆ THỐNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC, NHỮNG RÀO CẢN TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN

Các tác giả

  • Tống Duy Tình Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
  • Đậu Thế Tụng Học viện Dân tộc
  • Nguyễn Phương Hiệp Trường Đại học Mở Hà Nội
  • Nguyễn Ngọc Minh Công ty cổ phần Hóa dầu Quân đội

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/7

Tóm tắt

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp trong quản lý nhà nước (phân cấp quản lý hành chính) nhằm tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức là một xu thế tất   yếu được Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo. Tuy nhiên, trên thực tế việc phân cấp đã mang lại hiệu quả gì? Còn những rào cản nào? Việc thực hiện phân cấp quản lý nhà nước trong hệ thống cơ quan, tổ chức như thế nào để tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức trong hệ thống quản lý nhà nước để đảm bảo được sự quản lý thống nhất của Nhà nước? Đây là những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra cấp thiết cần phải được        nghiên cứu.

Tài liệu tham khảo

Communist Party of Vietnam. (2011). Document of the 11th National Congress of Deputies. Hanoi: Publishing House National Politics Truth.

Communist Party of Vietnam. (2016). Document of the 12th National Congress of Deputies. Hanoi: Publishing House National Politics Truth.

Hien, V. T. (2018). Law on decentralization of management of civil servants in the system of State administrative agencies in Vietnam. Doctoral Thesis in Law, Academy of Social Sciences, Vietnam Academy of Social Sciences Male.

Implementation of the 6th National Congress of the Communist Party of Vietnam. (1986). Resolution of the Congress of Delegates.

Implementation of the 8th National Congress of the Communist Party of Vietnam. (1997). Resolution No. 03-NQ-HNTW dated June 18, 1997, of the Third Meeting of the Central Committee of the Party.

Khang, B. D. (2006). Decentralization of management in the state administrative system of local governments. Hanoi: Publishing House Justice.

Linh, T. D. (2002). Decentralization of central and local management - Some theoretical and practical issues. Journal of Legislative Research, no.3/2002.

National Assembly. (2013). The Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, term XIII, 6th session was adopted on November 28.

National Assembly. (2015a). Law on Government Organization 2015.

National Assembly. (2015b). Law on Organization of Local Government 2015.

National Assembly. (2019). Law amending and supplementing a number of articles of Law on Government Organization and Law on Organization of Local Government 2019.

Son, V. K. (2004). State management decentralization - Theory and practice. Hanoi: Publishing House National politics.

Thai, N. D. (2018, June 2). Decentralization of state management on organizational structure between the central government and city governments directly under the central government. Communist Review.

Thai, P. H., Dung, N. D., & Chi, N. N. (2011). State management decentralization (P. H. Thai, Ed.). Hanoi: Publishing House People’s Police.

The Government. (2004). The continuation of the allocation of management between the Government and the central-level provincial and municipal authorities. Decision No. 08/NQ-CP dated June 30, 2004 of the Government.

The Government. (2016). The allocation of state management between the Government and the People’s Committee of the provinces and municipalities directly under the Central Government. Decision No. 21/NQ-CP dated March 21, 2016 of the Government.

Vietnamese Communist Party. (2004). Document of the 9th Plenum of the Central Committee of the Party, Key IX. Hanoi: National Political Publishing House.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-03-20

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ