Hà, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Viet Nam