NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ PHỤC VỤ NHÂN DÂN

Các tác giả

  • Thái Vân Hà Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
  • Nguyễn Công Nhạ Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Tóm tắt

Trong những năm qua kể từ khi thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước, trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đội ngũ cán bộ, công chức nói chung đã có nhiều đóng góp, góp phần làm thay đổi diện mạo nền hành chính nước nhà. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là CBCC cấp xã) còn bộc lộ những hạn chế nhất định, như: thiếu tri thức, thiếu kỹ năng hành chính, tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức cấp xã còn thấp, tình trạng tham nhũng, sách nhiễu, cửa quyền chưa thuyên giảm, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cần phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và cán bộ, công chức cấp xã nói riêng, về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực, trình độ công tác, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của địa phương.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-09-26