Trần Hải, Hà, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam