TƯ TƯỞNG DÂN VẬN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY

Các tác giả

  • Trần Hải Hà Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/52

Tóm tắt

Bài viết nghiên cứu tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên những quan điểm chỉ đạo đối với công tác dân vận như khái niệm, vị trí, vai trò, lực lượng, phương pháp, tiến trình thực hiện công tác dân vận. Những quan điểm đó đến nay vẫn giữ giá trị đối với công tác dân vận của Đảng. Bài viết cũng chỉ ra ý nghĩa của tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác dân vận tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

Tài liệu tham khảo

Hoai, B. T. M. (2022, October 14). Promoting the implementation of mass mobilization work according to Ho Chi Minh’s thought. Electronic Newspaper of Communist Party of Vietnam.

Loi, L. Van. (2021, January 29). President Ho Chi Minh’s work “Civil Mobilization” and its significance to the Party’s mass mobilization work today. Communist Electronic Magazine.

Magazine for Mass mobilization. (2022, October 21). Ho Chi Minh City: Improving the quality and efficiency of mass mobilization work. Retrieved from http://danvan.vn.

Mai, C. (2022, November 29). Improving the effectiveness of the project “Skillful mass mobilization” in association with the study of Ho Chi Minh’s thought. Website of the Party Committee of Ho Chi Minh City. Retrieved from https://www.hcmcpv.org.vn.

Politburo. (2010). Regulations on civil mobilization work of the political system. Decision No. 290-QD/TW dated February 25th, 2010 of the Politburo (X term).

Publishing House of National Politics of Truth. (2011a). Ho Chi Minh - Complete volume, volume 10. Hanoi.

Publishing House of National Politics of Truth. (2011b). Ho Chi Minh - Complete volume, volume 5. Hanoi.

Publishing House of National Politics of Truth. (2011c). Ho Chi Minh - Complete volume, volume 6. Hanoi.

Quynh, T. T. (2020, October 5). Ho Chi Minh’s Thoughts on mass mobilization - Theoretical and Practical Values. Website of Binh Phuoc Provincial School of Politics.

Trieu, L. (2017, February 10). Ho Chi Minh’s thought on mass mobilization work. Hong Dan website.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-03-20

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC