QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI VÀ Ý NGHĨA VẬN DỤNG HIỆN NAY

Các tác giả

  • Trần Hải Hà Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/165

Tóm tắt

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một hệ thống các quan điểm toàn diện, bao hàm nội dung rất rộng, liên quan đến toàn bộ sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong đó, quan điểm về công tác đối ngoại là một bộ phận quan trọng về chiến lược, sách lược cách mạng trong các vấn đề quốc tế, không chỉ có giá trị lịch sử mà còn có ý nghĩa thời đại to lớn. Bài viết giới thiệu các quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác đối ngoại như vai trò của công tác đối ngoại; về nội dung, phương pháp, phương châm, lực lượng đối ngoại; về phong cách và nghệ thuật đối ngoại. Từ đó, bài viết chỉ ra ý nghĩa vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Tài liệu tham khảo

Communist Party of Vietnam. (2016). Document of the 12th National Congress of delegates. Hanoi: National Political Publishing House.

Communist Party of Vietnam. (2021). Document of the 13th National Congress of delegates - Volume I. Hanoi: National Political Publishing House.

Dan, T. V. (2021, July 6). Ho Chi Minh’s thought on independence, self-reliance in foreign affairs, international solidarity and its application in the current situation. Electronic Communist Journal.

Hanh, D. N. (2023, April 19). Applying Ho Chi Minh’s thought on international solidarity and cooperation in Vietnam’s foreign policy today. Electronic Communist Journal.

Minh, P. B. (2020). Contributions of Vietnamese diplomacy to the historic victory of the Spring of 1975. The World and Vietnam Newspapers. The World and Vietnam Newspapers on the 45th anniversary of the liberation of the South and the reunification of the country (April 30th, 1975 - April 30th, 2020).

National Political Publishing House. (2011). Ho Chi Minh: Full episode (Volume 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 15). Hanoi.

Quat, D. D. (2021). Applying Ho Chi Minh’s thought on Foreign Affairs and International Solidarity in the new era. Portal of the Party Personnel Committee of the Ministry of Home Affairs on the implementation of the 4th Conference of the Central Committee’s Resolutions, term XII.

Toan, T. T. (2020, September 16). Applying Ho Chi Minh’s thought in current foreign affairs. Tuyen Giao Electronic Journal.

Trong, N. P. (2021). Some theoretical and practical issues on socialism and the path to socialism in Vietnam. Communist Journal, (976).

Trung, N. X., & Trang, N. T. H. (2022, August 3). Ho Chi Minh’s thought on foreign affairs and its application in the Document of the 13th Party Congress. Journal of Electronic Political Theory.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-06-21

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ