Nguyễn Phương, Hiệp, Trường Đại học Mở Hà Nội, Viet Nam