Phạm Võ Thảo, Liên, Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam