Ngân, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam