QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN VÀ THỰC TIỄN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Minh Ngân Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Đảng và Nhà nước ta luôn đánh giá cao vai trò của thanh niên, coi thanh niên là lực lượng xung kích, kế tục sự nghiệp cách mạng. Giải quyết việc làm cho thanh niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Bài viết nghiên cứu quan điểm của Đảng, Nhà nước về giải quyết việc làm cho thanh niên và thực tiễn vận dụng ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-11-20