ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN CÁN BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG MẠNG XÃ HỘI TRONG HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Minh Ngân Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/193

Tóm tắt

Bài viết nghiên cứu mức độ đánh giá của sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh về hiệu quả ứng dụng mạng xã hội trong các hoạt động của Đoàn Thanh niên. Nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát 183 sinh viên đang theo học tại Học viện. Kết quả khảo sát được xử lý bằng phương pháp toán học, từ đó rút ra những ưu điểm và hạn chế của việc ứng dụng mạng xã hội trong các hoạt động của Đoàn Thanh niên. Bài viết cũng đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả việc quả ứng dụng mạng xã hội trong các hoạt động của Đoàn Thanh niên hiện nay.

Tài liệu tham khảo

Dung, N. (2022, November 19). Using social networks to attract young people to the Youth Union. Capital Youth Electronic Newspaper.

Giang, T. T. T. (2020, December 23). Social networks, roles and consequences. Hung Yen Provincial Party Committee’s Propaganda Department.

PP. (2022, May 5). Promoting advantages of social networks to carry out Union work in Lac Duong. Information Page of Lac Duong District Party Committee, Lam Dong Province.

Vinh, L. P. T. (2022, September 30). Some problems posed when using social networks in educating political thought for students. Tuyen Giao Electronic Journal.

Ho Chi Minh City Cadets Academy Youth Union. (2022). Political Report of the Executive Committee of Ho Chi Minh Communist Youth Union of Ho Chi Minh City Cadets Academy, term VI, term 2020-2022. Ho Chi Minh City.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-06-21