Thủy, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viet Nam