PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HOÁ CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG HIỆN NAY

Các tác giả

  • Lê Thị Bích Thủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/33

Tóm tắt

Di sản văn hóa luôn đóng vai trò quan trọng trong lịch sử hình thành, phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc, vùng miền và là nguồn tài nguyên quý báu, góp phần làm nên thương hiệu, hình ảnh của mỗi quốc gia, dân tộc. Cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Việt Nam có hệ thống di sản văn hoá truyền thống đa dạng với nhiều loại hình sinh hoạt văn hoá dân gian phong phú. Bài viết tập trung làm rõ tiềm năng giá trị di sản văn hoá của các dân tộc thiểu số, mối quan hệ giữa phát triển du lịch và bảo vệ, phát huy các giá trị di sản văn hoá của các dân tộc thiểu số. Từ đó đề xuất những giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hoá của cộng đồng các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch bền vững hiện nay.

Tài liệu tham khảo

Bắc, N.D. (2021). “Quan điểm, chủ trương mới về phát triển văn hoá, con người Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” https://tuyengiao.vn/van-hoa-xa-hoi/van-hoa/quan-diem-chu-truong-moi-ve-phat-trien-van-hoa-con-nguoi-viet-nam-trong-van-kien-dai-hoi-xiii-cua-dang-136109.

Bính, T.V. (2004). “Văn hóa các dân tộc Tây Bắc - thực trạng và những vấn đề đặt ra”, Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Cục Di sản văn hoá (2020), Báo cáo số 883 /BC-DSVH ngày 15 /12/2020. Hà Nội.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (tập 1). Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.

Điềm, N.K. (2001), “Bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số”, Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Loi, L.V. (2021), “The art of ethnic minorities’ traditional beliefs in Northwest region of Vietnam”, Central Asia and the Caucasus, Volume 22, Issue 3, p.197-211.

Lương, H. (2004), “Luật tục với việc bảo tồn và phát huy di sản văn hoá truyền thống một số dân tộc ở Tây Bắc Việt Nam”, Hà Nội: Nxb. Văn hoá Dân tộc.

Thanh, C.V. (2004), “Bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống của người Thái Bắc Trung bộ hiện nay”, Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Thuỷ, B.T. (2020), “Văn hoá các tộc người với phát triển du lịch văn hoá”, Hà Nội: Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội.

Vinh, H. (2004), “Một số vấn đề về bảo tồn và phát triển di sản văn hoá dân tộc”, Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-03-20

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC