QUAN ĐIỂM, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VỀ BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TÍN NGƯỠNG CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ VIỆT NAM TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC

Các tác giả

  • Lê Thị Bích Thủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Nền văn hoá Việt Nam là một nền văn hoá thống nhất trong đa dạng được tạo nên bởi văn hoá của 54 dân tộc. Văn hoá tín ngưỡng của các dân tộc thiểu số là bộ phận hợp thành của văn hóa tộc người nói riêng và của cả nền văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung. Bài viết tập trung làm rõ sự phát triển tư duy và nhận thức của Đảng ta về vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc thiếu số và đề xuất một số giải pháp thực hiện có hiệu quả quan điểm, đường lối của Đảng ta trong chiến lược xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tài liệu tham khảo

Bính, T.V. (2004), Văn hóa các dân tộc Tây Bắc - thực trạng và những vấn đề đặt ra. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (1998a). Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (1998b). Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 16/7/1998 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đảng Cộng Sản Việt Nam. (2001). Văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ IX. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2006a). Văn kiện Đảng Toàn tập. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.

Đảng Cộng Sản Việt Nam. (2006b). Văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ X. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng Sản Việt Nam. (2011). Văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XI. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.

Đảng Cộng Sản Việt Nam. (2014). Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương khoá XI. Hà Nội: Văn phòng Trung ương Đảng.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2021a). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (tập 1). Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2021b). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (tập 2). Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.

Điềm, N.K. (2001). “Bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số”. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Lợi, L.V. (2022a). “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá tín ngưỡng của người Khmer ở vùng Tây Nam Bộ”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 485, tr.24-27.

Lợi, L.V. (2022b). “Văn hoá tín ngưỡng trong đời sống tinh thần xã hội Việt Nam hiện nay”. Hà Nội: Nxb. Lý luận Chính trị.

Lương, H. (2004). “Luật tục với việc bảo tồn và phát huy di sản văn hoá truyền thống một số dân tộc ở Tây Bắc Việt Nam”. Hà Nội: Nxb. Văn hoá Dân tộc.

Sơn, P.X., Quảng, L.V. (2005). “Những vấn đề cơ bản của chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay”. Hà Nội: Nxb. Lý luận Chính trị.

Thanh, C.V. (2004). “Bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống của người Thái Bắc Trung bộ hiện nay”. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Thịnh, N.Đ. (2012). “Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam”. Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ.

Trọng, N.P. (2022). “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.

Vinh, H. (2004). “Một số vấn đề về bảo tồn và phát triển di sản văn hoá dân tộc”. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-09-26

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC