THỰC TRẠNG SINH CON Ở PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ 10-14 TUỔI TẠI KHU VỰC TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Xuân Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Tóm tắt

Dựa vào việc phân tích bộ số liệu điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Tổng cục Thống kê, bài viết trình bày và phân tích thực trạng sinh con sớm ở tuổi 10-14 là một trong những nguyên nhân khiến phụ nữ dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi phía Bắc thông qua các tỉnh, tình trạng đi học, dân tộc và khu vực nông thôn - đô thị. Đồng thời, bài viết trình bày và thảo luận các yếu tố ảnh hưởng đến sinh con ở tuổi 10-14 ở phụ nữ dân tộc thiểu số tại khu vực này. Từ đó, chỉ ra một số những rào cản về sức khỏe, giảm các cơ hội được đến trường, giảm các cơ hội về việc làm, thu nhập, quyền quyết định trong cuộc sống khi sinh con quá sớm của họ.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-06-21

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN