BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI THÁI TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH SƠN LA

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Khánh Ly Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/281

Tóm tắt

Sơn La là tỉnh miền núi nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, hiện có nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Trong đó, cộng đồng người Thái là tộc người chiếm đa số cùng với lịch sử cư trú lâu đời ở vùng đất này và có nhiều giá trị văn hoá truyền thống góp phần làm nên nét riêng trong văn hoá của tỉnh Sơn La. Văn hoá của cộng đồng người Thái đã trở thành nền văn hoá chủ đạo, có tính chất bao trùm không chỉ đối với địa bàn Sơn La mà còn trải dài khắp miền Tây Bắc. Đặc biệt, những lễ hội truyền thống của người Thái đã thể hiện rõ nét nhất đặc trưng văn hoá của từng tộc người và là tiềm năng để phát triển bền vững du lịch tỉnh Sơn La. Bài viết tập trung giới thiệu về một số lễ hội mùa xuân đặc sắc của người Thái trên địa bàn tỉnh Sơn La, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống trong phát triển du lịch văn hoá của tỉnh Sơn La.

Tài liệu tham khảo

Dat, P. H. (1994). Festivals of the Ethnic Groups’ Cau Mua Festival. Hanoi: Publishing House of Ethnic Culture.

Dat, P. H. (1995). Vietnamese Thai Culture. Hanoi: Publishing House of Ethnic Culture.

Department of Culture, Sports, and Tourism of Son La Province. (2013). Het Cha Festival. Specialized Scientific Information, Issue No. 3/2013.

Hang, D. D., & Giang, V. T. (2006). Traditional Festivals of the Thai People in Northwest Vietnam in the present period. Journal of Ethnology, No. 2, p.25-30.

Luong, H. (2002). Traditional Festivals of Ethnic Minorities in Northern Vietnam. Hanoi: Publishing House of Ethnic Culture.

Thang, L. N. (1990). Cultural Identity of Vietnamese Ethnic Groups. Hanoi: Publishing House of Ethnic Culture.

Thuc, N. H. (2012). Intangible Cultural Heritage of the Thai People in Mai Chau. Hanoi: Publishing House of Culture and Information.

Trong, C. (2005). Understanding the Thai People in Vietnam. Hanoi: National Political Publishing House.

Van, D. N. (1977). Documents on the History and Society of the Thai Ethnic Group. Hanoi: Publishing House of Social Sciences.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-03-31

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN