ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GẮN VỚI PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP HIỆN NAY

Các tác giả

  • Hà Trọng Nghĩa Ủy ban Dân tộc
  • Ánh Phượng Trường THPT Hương Cần, Thanh Sơn, Phú Thọ

Tóm tắt

Trong bối cảnh đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, trước yêu cầu, đòi hỏi của thực tế trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn hiện nay. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số, trước hết, chúng ta cần nghiên cứu những chính sách, giải pháp thích hợp để tạo sự đột phá trong công tác phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số nhằm nâng cao vai trò, vị trí và năng lực, trình độ của họ trên tất cả các lĩnh vực trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới (từ năm 1986 đến nay) và hội nhập nền kinh tế thế giới.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-06-21

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC