QUAN HỆ DÂN TỘC, TỘC NGƯỜI Ở CÁC TỈNH VEN BIỂN VÙNG CỰC NAM TRUNG BỘ

Các tác giả

  • Phú Văn Hẳn Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ

Tóm tắt

Các tỉnh ven biển vùng cực Nam Trung Bộ có vị trí quan trọng trong phát triển đất nước. Ở vùng này, ngoài người Kinh là dân tộc đa số, các dân tộc thiểu số tại chỗ như Chăm, Ra-glai, Chơ-ro cùng một số dân tộc khác, kể cả các dân tộc di cư đến sau (như Hoa, Nùng,…) đã tụ cư, sinh sống, quan hệ, hợp thành cơ cấu dân cư đa tộc người, giàu bản sắc và giá trị truyền thống.
Trong quá trình phát triển, quan hệ dân tộc ở đây có những diễn biến đa dạng, phức tạp, đan xen lẫn nhau ở nội vùng, liên vùng và xuyên quốc gia. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập hiện nay, vấn đề dân tộc và quan hệ dân tộc được phát huy tốt luôn là động lực của phát triển, ngược lại là cơ hội cho những mâu thuẫn, xung đột giữa các dân tộc, tộc người. Làm rõ quan hệ dân tộc theo khía cạnh hôn nhân, quan hệ bạn bè, hàng xóm; qua tương trợ xã hội; qua giao tiếp ngôn ngữ và qua quan hệ đồng tộc của các dân tộc tại chỗ ở các tỉnh ven biển vùng Duyên hải cực Nam Trung Bộ trong phát triển nhằm nhận diện một số vấn đề về dân tộc, điều hòa quan hệ dân tộc và xây dựng khối đoàn kết dân tộc hướng mục tiêu bảo vệ và phát triển đất nước, phát triển bền vững vùng cực Nam Trung Bộ hiện nay.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-06-21

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC