Quy định chống đạo văn trong các bài đăng Tạp chí

2023-02-06

Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc nghiêm cấm các hành vi đạo văn trong các bài báo gửi đăng Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc. Cụ thể, các bài báo mắc những lỗi sau sẽ được coi như đạo văn, Tạp chí sẽ không xem xét đăng bài:
1. Sử dụng các đoạn văn, thông tin, số liệu, hình ảnh từ tác phẩm của người
khác đưa vào tác phẩm của mình mà không chỉ dẫn nguồn gốc tác phẩm được trích
dẫn.
2. Cung cấp không chính xác về tác giả, nguồn của thông tin được trích dẫn.
3. Không dẫn nguồn đã trích khi thay đổi từ ngữ, di chuyển từ ngữ, câu,
đoạn, ý tưởng của tác giả khác; gắn từ ngữ, câu đoạn của các nguồn khác nhau và
chỉnh sửa lại trong bài viết, thay đổi từ ngữ, cụm từ, câu nhưng vẫn giữ nguyên cấu
trúc đoạn văn hoặc bài viết.
4. Diễn giải đoạn văn, nội dung trong tác phẩm của người khác bằng ngôn
ngữ của mình mà không trích dẫn nguồn gốc tác phẩm được sử dụng, tóm tắt nội
dung các tác phẩm của người khác nhưng không trích dẫn nguồn gốc của tác phẩm
được sử dụng.
5. Trích dẫn một hoặc nhiều tác phẩm của người khác để hình thành tác
phẩm của mình có dung lượng chiếm từ 20% nội dung tác phẩm trở lên, dù có thực
hiện đúng quy định về trích dẫn nguồn. Quy định này không áp dụng đối với việc
trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa
trong tác phẩm của mình.
6. Chiếm đoạt tác phẩm của người khác và trình bày như tác phẩm của mình:
a. Sao chép toàn bộ tác phẩm của người khác thành tác phẩm của mình, bao
gồm các trường hợp thuê viết hoặc nhờ người khác viết hộ;
b. Dịch hoặc diễn đạt toàn bộ hoặc một phần tác phẩm từ tiếng nước ngoài
sang tiếng Việt hoặc ngược lại để tạo thành ít nhất 20% tác phẩm của mình mà
không chỉ rõ các thông tin về tác phẩm gốc.
7. Sử dụng hơn 30% những tác phẩm của mình đã công bố vào những tác
phẩm do mình là tác giả hoặc đồng tác giả mà không ghi rõ nguồn, tức là hình thức
tự đạo văn.
8. Những hình thức khác theo quy định của pháp luật.