Danh sách điểm Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước của Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc

2024-01-10

 

Tính đến năm 2023, Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc đã được 8 Hội đồng giáo sư ngành và liên ngành cho điểm từ 0,25 điểm đến 1,0 điểm. Cụ thể:

1. Hội đồng giáo sư ngành Tâm lý học: 1,0 điểm

2. Hội đồng giáo sư ngành Giáo dục học: 0,75 điểm

3. Hội đồng giáo sư ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học: 0,75 điểm

4. Hội đồng giáo sư ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao: 0,75 điểm

5. Hội đồng giáo sư ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học: 0,5 điểm

6. Hội đồng giáo sư ngành Văn học: 0,5 điểm

7. Hội đồng giáo sư ngành Ngôn ngữ học: 0,25 điểm

8. Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế: 0,25 điểm