TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CỦA NGƯỜI XTIÊNG Ở VIỆT NAM

Các tác giả

  • Nguyễn Thu Huyền Viện Ngôn ngữ học

Tóm tắt

Bài viết này viết về năng lực ngôn ngữ của người Xtiêng ở Việt Nam. Đồng thời, tác giả cũng phân tích thực trạng sử dụng ngôn ngữ trong các phạm vi giao tiếp quy thức và không quy thức. Từ đó, bài viết đưa ra một số biện pháp nhằm góp phần bảo tồn tiếng mẹ đẻ cho dân tộc Xtiêng cũng như phát triển năng lực tiếng Việt cho dân tộc này.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-06-21

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN