VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI VỚI PHÁT TRIỂN Y TẾ Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI CỦA VIỆT NAM

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Tám Viện Dân tộc học

Tóm tắt

Vấn đề y tế trong các nhóm dân tộc thiểu số luôn là một trong những lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ hàng đầu của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam thời gian qua. Bài viết đề cập đến sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong phát triển y tế của các dân tộc thiểu số, nhất là dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng và nâng cao năng lực. Từ đó, tác giả thảo luận một số tác động từ các dự án liên quan đến phát triển y tế của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-11-20

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC