TÌNH TRẠNG KẾT HÔN SỚM CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ KHU VỰC TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Xuân Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/113

Tóm tắt

Kết hôn là một tập tục truyền thống lâu đời của các dân tộc thiểu số khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, kết hôn sớm khi phụ nữ dân tộc thiểu số cơ thể chưa phát triển trưởng thành, sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, tinh thần, việc làm và cuộc sống của họ. Tình trạng kết hôn sớm của phụ nữ dân tộc thiểu số khu vực này tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc, khu vực nông thôn, các gia đình có đông thành viên cùng chung sống. Một trong những nguyên nhân khiến phụ nữ dân tộc thiểu số kết hôn sớm là do bỏ học giữa chừng, quen biết, kết bạn và có quan hệ yêu đương qua mạng xã hội, do hoàn cảnh gia đình, quan niệm kết hôn sớm của từng dân tộc và quan hệ tình dục và mang thai trước hôn nhân.

Tài liệu tham khảo

Nour, N. M. (2006). Health consequences of child marriage in Africa. Emerg Infect Dis, 12(11), 1644–1649.

Quỳnh, T., & Liên, P. (2021). Tình trạng tảo hôn ở vùng dân tộc thiểu số - thực trạng đáng lo ngại. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Truy cập từ https://dangcongsan.vn/xa-hoi/bai-1-tinh-trang-tao-hon-o-vung-dan-toc-thieu-so-thuc-trang-dang-lo-ngai-592292.html

Quỳnh, T., & Mai, P. (2021). Tình trạng tảo hôn ở vùng dân tộc thiểu số - Thực trạng đáng lo ngại. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Truy cập từ https://dangcongsan.vn/xa-hoi/bai-1-tinh-trang-tao-hon-o-vung-dan-toc-thieu-so-thuc-trang-dang-lo-ngai-592292.html

Tổng cục Thống kê. (2020). Kết quả toàn bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Hà Nội: Nxb. Thống kê.

UN Vietnam. (2018). 25 triệu cuộc tảo hôn đã được ngăn chặn trong thập kỷ qua nhờ những tiến bộ nhanh chóng – theo ước tính mới của UNICEF. Truy cập từ https://vietnam.un.org/vi/7357-25-trieu-cuoc-tao-hon-da-duoc-ngan-chan-trong-thap-ky-qua-nho-nhung-tien-bo-nhanh-chong-theo.

UNFPA. (2022). 7 điều có thể bạn chưa biết về kết hôn trẻ em. Truy cập từ https://vietnam.unfpa.org/vi/news/7-dieu-co-the-ban-chua-biet-ve-ket-hon-tre-em

UNICEF. (2021). Covid 19: A threat to progess against child marriage. Retrieved from https://data.unicef.org/resources/covid-19-a-threat-to-progress-against-child-marriage/

UNICEF. (2022). Child marriage. Retrieved from https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/

UNICEF, & UNFPA. (2015). Chấm dứt kết hôn trẻ em: trao quyền cho trẻ em gái. Truy cập từ https://www.unicef.org/vietnam/media/2411/file/Tóm tắt thực trạng kết hôn trẻ em.pdf.

United Nation Human Rights. (2013). Child and forced marriage, including in humanitarian settings. Retrieved from https://www.ohchr.org/en/women/child-and-forced-marriage-including-humanitarian-settings.

Ủy ban Dân tộc, Irish Aid, & UN Women. (2021). Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.

World Bank. (2017, January 6). Child Marriage Will Cost Developing Countries Trillions of Dollars by 2030, Says World Bank/ICRW Report. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/ news/press-release/2017/06/26/child-marriage-will-cost-developing-countries-trillions-of-dollars-by-2030-says-world-bankicrw-report

World Vision. (2015). Child marriage: Facts, FAGs, and how to help end it. Retrieved from https://www.worldvision.org/child-protection-news-stories/child-marriage-facts.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-06-21

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN