ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Các tác giả

  • Đậu Thế Tụng Học viện Dân tộc
  • Nguyễn Thị Nhiên Học viện Dân tộc
  • Phạm Thị Kim Cương Học viện Dân tộc

Tóm tắt

Từ số liệu Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019, bài viết này tập trung phân tích, đánh giá hiệu quả của chính sách phát triển kinh tế ở vùng dân tộc thiểu số (Việt Nam). Tuy nhiên khi nói đến hiệu quả của chính sách phát triển kinh tế không bao giờ chúng ta thấy nó đơn thuần chỉ là kinh tế, nó luôn gắn liền với yếu tố (xã hội), đáp ứng các nhu cầu xã hội của người dân. Vì vậy bài viết này chủ yếu tập trung phân tích đánh giá hiệu quả của chính sách phát triển kinh tế ở vùng dân tộc thiểu số, song có những phần số liệu và đánh giá không thể tách rời nó với các yếu tố xã hội.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-03-30

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC