GẮN PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG, TẠO SINH KẾ GÓP PHẦN XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI HIỆN NAY

Các tác giả

  • Nguyễn Anh Tuấn Ủy ban Dân tộc

Tóm tắt

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được xem là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của cả nước. Là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, với một nền văn hóa phong phú, đặc sắc. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên phát triển kinh tế-xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhờ đó đời sống vật chất và tinh thần đồng bào các dân tộc thiểu số đã có nhiều thay đổi, dần được cải thiện; đặc biệt là trong những năm đổi mới, đồng bào các dân tộc đã đoàn kết, gắn bó, cùng nhau phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, tạo sinh kế, từng bước tạo chuyển biến tích cực trên mọi mặt của đời sống xã hội. Nhờ đó, kinh tế-xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, đến nay vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi kinh tế-xã hội vẫn còn chậm phát triển so với các vùng khác trong cả nước, đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Một trong những nguyên nhân cơ bản là “Thiếu vốn cho đầu tư phát triển”, vấn đề này đang là lực cản lớn cho phát triển kinh tế của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ những vấn đề nêu trên, việc nhận thức đúng các vấn đề thách thức đặt ra trước yêu cầu phát triển của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để tìm ra các giải pháp cho phát triển là một quá trình đặt ra cần được tiếp tục quan tâm, nghiên cứu.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-03-30

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC