PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA, GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Các tác giả

  • Bùi Xuân Dũng Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Việt Nam đang trong quá trình thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, đây được xem là một chiến lược, chính sách, biện pháp quan trọng hàng đầu để phát triển nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm phát triển lực lượng sản xuất để đưa đất nước đi lên giàu mạnh. Chính vì thế, bài viết làm rõ vai trò của giáo dục, đào tạo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được hiệu quả nhằm tạo nên những giá trị, động lực, yêu cầu khách quan của sự phát triển kinh tế-xã hội trong xu thế toàn cầu, phát triển hội nhập quốc tế hiện nay.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-03-30

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC