TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở KHU VỰC NAM BỘ

Các tác giả

  • Nguyễn Anh Tuấn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
  • Lê Thị Thu Thanh Học viện Dân tộc
  • Nguyễn Thị Kim Dung Huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
  • Phạm Đình Chiến Học viện Biên phòng

Tóm tắt

Vấn đề bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo phúc lợi cho người dân nói chúng và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Nam Bộ là một chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ ta, đây là giải pháp cơ bản nhằm giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân, đồng thời góp phần ổn định chính trị xã hội. Trong suốt những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, đầu tư nhiều cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các huyện nghèo, xã thôn bản đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang ven biển, hải đảo; thực hiện toàn diện các chính sách hỗ trợ, giúp đỡ đối với đồng bào các dân tộc thiểu số. Hệ thống chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số đã được ban hành khá đầy đủ và toàn diện, bao quát các lĩnh vực an sinh xã hội gồm hỗ trợ tạo việc làm, bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội và đảm bảo tiếp cận ở mức tối thiểu các dịch vụ xã hội (giáo dục, y tế, bảo hiểm, nhà ở, nước sạch, thông tin, việc làm, xóa đói, giảm nghèo…) đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc. Do đó, để bảo đảm chính sách an sinh xã hội bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong những năm tới, cần ưu tiên quan tâm đến một số lĩnh vực như đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số, giảm nghèo tiếp cận đa chiều và giảm nghèo bền vững… Đây là cơ sở quan trọng góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống của đồng bào ngày một tốt hơn; từ đó phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-11-20

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC