PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG CÔNG TÁC DÂN VẬN Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

Các tác giả

  • Vương Thị Ngọc Huệ Học viện An ninh nhân dân
  • Lê Thị Thanh Nguyên Học viện An ninh nhân dân

Tóm tắt

Công tác Dân vận là công tác quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Việt Nam. Đảng ta luôn xác định công tác dân vận có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Chính vì vậy, để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, chú trọng công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong bối cảnh hiện nay là vấn đề hết sức quan trọng, góp phần ổn định chính trị, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. Điều này được thể hiện rõ nét thông qua việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trước khi xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế-xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân được kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của các cấp, các ngành. Thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Bài biết khái quát vai trò người có uy tín trong công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời bàn luận một số vấn đề đặt ra hiện nay và biện pháp phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín trong công tác dân vận trong thời gian tới.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-03-30

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC