ĐẶC TRƯNG CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN TRÊN THẾ GIỚI HIỆN NAY

Các tác giả

  • Phạm Thị Kiên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Cách mạng khoa học công nghệ hiện đại là sự hòa nhập, kết hợp thành một quá trình duy nhất các quá trình cách mạng trong khoa học, trong kỹ thuật, trong công nghệ và tác động mạnh mẽ đến công nghiệp, trong đó quá trình cách mạng trong khoa học đi trước, giữ vai trò dẫn đường và quyết định các quá trình kỹ thuật, công nghệ, công nghiệp; do đó cũng có vai trò dẫn đường và quyết định định hướng, quy mô, tốc độ phát triển sản xuất. Vì vậy. cách mạng khoa học, công nghệ đã trở thành một trong những xu hướng phát triển của thời đại, Việt Nam cần phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng hiện nay sang mô hình dựa trên khoa học, công nghệ nhằm nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế để phát triển đất nước nhanh, bền vững, độc lập, tự chủ, sớm đạt ngang tầm với các quốc gia phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-03-30

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ