QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC - VẬN DỤNG VÀO GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN HIỆN NAY

Các tác giả

  • Lê Thu Nguyệt Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tóm tắt

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, trong những giai đoạn cách mạng khác nhau, Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ, nhất là đội ngũ sinh viên; xem đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước; đồng thời là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Quan điểm này luôn được quán triệt, thể hiện một cách cụ thể trong các văn kiện, nghị quyết cũng như trong thực tiễn quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục của Đảng. Gần đây nhất, tại Đại hội XIII Đảng xác định: “Tăng cường giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho các tầng lớp nhân dân nhất là thanh niên”, đồng thời, “đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ”. Từ những vấn đề trên, bài viết tập trung làm rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về phương pháp giáo dục đạo đức, trong đó vận dụng vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay là vấn đề cần thiết, một công việc có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Đây sẽ là cơ sở, tạo tiền đề giáo dục và rèn luyện, tình cảm đạo đức cho sinh viên, có tác dụng hướng dẫn hành vi con người đạt giá trị cao nhất. Đây chính là sức mạnh tinh thần giúp cho con người vươn tới chân, thiện, mỹ.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-03-30

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ