GIẢI PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

Các tác giả

  • Lê Trọng Nguyên Trường Trung học cơ sở Ka Đô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Tóm tắt

Giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng tránh thiên tai cho học sinh ở các trường trung học cơ sở nói chung và cho học sinh ở các trường trung học cơ sở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng nói riêng là vấn đề cấp bách và cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Việc nắm vững cơ sở lý luận về quản lý giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng tránh thiên tai cho học sinh đã chỉ ra những vấn đề lý luận mang tính định hướng giúp cho mỗi cán bộ quản lý giáo dục có cách nhìn khoa học hơn về thực trạng của vấn đề này đang diễn ra trong các nhà trường trung học cơ sở của huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Bài báo đã đề xuất hệ thống giải pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng tránh thiên tai cho học sinh trung học cơ sở một cách khả thi và hiệu quả đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các trường trung học cơ sở.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-03-30

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ