BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG ĐÁP ỨNG KỶ NGUYÊN CHUYỂN ĐỔI SỐ GIÁO DỤC

Các tác giả

  • Tạ Văn Ngọc Trường Trung học phổ thông Hùng Vương, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Tóm tắt

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học nhằm đáp ứng kỷ nguyên chuyển đổi số giáo dục, trong những năm qua các trường trung học phổ thông huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông và quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bước đầu đạt được một số kết quả nhất định. Đến năm 2021, tất cả các trường trung học phổ thông huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đều đã được trang bị các phòng học đa phương tiện với đầy đủ thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy, học tập của giảng viên và học sinh nhằm đáp ứng kỷ nguyên chuyển đổi số giáo dục. Tuy nhiên, việc quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học vẫn còn nhiều hạn chế. Từ phân tích thực trạng đó, bài viết đã đề xuất một số biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đáp ứng kỷ nguyên chuyển đổi số giáo dục. Qua khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của bảy biện pháp đã được đề xuất thấy rằng: các biện pháp có tính cần thiết và tính khả thi cao.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-03-30

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ