GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN THANH THỦY, TỈNH PHÚ THỌ ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI NĂM 2018

Các tác giả

  • Lê Việt Cường Trường Tiểu học Đồng Luận, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

Tóm tắt

Trong thời gian qua, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đổi mới phương pháp dạy học và quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đổi mới phương pháp dạy học ở các trường tiểu học huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 đã đạt được một số kết quả nhất định. Từ việc khảo sát nghiên cứu thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đổi mới phương pháp dạy học ở các trường tiểu học huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đáp ứng kỷ nguyên chuyển đổi số, phân tích những thuận lợi và khó khăn, nguyên nhân, từ đó bài viết nêu hệ thống Giải pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đổi mới phương pháp dạy học ở các trường tiểu học huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-03-30

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ