CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA UNESCO VÀ VIỆT NAM VỀ BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Các tác giả

  • Trần Quốc Hùng Học viện Dân tộc

Tóm tắt

Các công ước của UNESCO về lĩnh vực văn hóa một lần nữa khẳng định vai trò và tầm quan trọng của văn hóa nói chung và di sản văn hóa nói riêng trong đời sống đương đại. Đây cũng là những khung pháp lý quốc tế quan trọng để Việt Nam có cơ sở pháp lý vận dụng linh hoạt trong quá trình ban hành và thực thi các quy định pháp luật, chính sách nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam sao cho phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-03-30

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN