NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC VỀ VĂN HÓA ĐẶT TÊN CỦA NGƯỜI TRUNG QUỐC - TRƯỜNG HỢP ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

Các tác giả

  • Đỗ Tiến Quân Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hùng Vương
  • Lê Thị Thu Trang Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hùng Vương
  • Khổng Thị Hà Giang Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hùng Vương
  • Trần Thị Ngọc Chi Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hùng Vương

Tóm tắt

Là một thành phần cấu thành quan trọng của văn hóa truyền thống Trung Hoa, văn hóa họ tên người Trung Quốc luôn được các nhà nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa hết sức coi trọng. Cái tên không chỉ là một ký hiệu đại diện cho một con người, mà còn là phản ảnh diện mạo kinh tế, xã hội, phong tục tập quán, quan niệm gia đình, giá trị sống, lý tưởng… của một thời đại, một quốc gia, dân tộc. Do đó, họ tên, đặc biệt là “tên” có nội hàm văn hóa hết sức sâu sắc. Đối với những sinh viên, người học Việt Nam chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc, tìm hiểu về nội hàm văn hóa trong tên người Trung Quốc cũng là một chủ đề bắt buộc. Dưới góc độ ngôn ngữ học tri nhận, trên cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn, bằng phương pháp điều tra, khảo sát, thống kê, phân tích và tổng hợp, bài viết làm rõ nhận thức của sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc, Trường Đại học Hùng Vương về văn hóa đặt tên của người Trung Quốc, đặt cơ sở khoa học cho những giải pháp, kiến nghị về việc dạy và học tiếng Hán tại Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu chuyên ngành.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-03-30

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN