NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TRONG QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HÓA CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Các tác giả

  • Vũ Đình Dũng Trường Đại học Điện lực

Tóm tắt

Việt Nam nói chung và các tỉnh miền núi phía Bắc nói riêng đang trong quá trình hiện đại hóa đô thị, đặc biệt khoa học công nghệ được ứng dụng một cách hiệu quả, chính quyền sẽ cung cấp các dịch vụ, tiện ích tới người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên, các tỉnh miền núi phía Bắc hiện đang phải đối mặt với những khó khăn, trở ngại đặt ra như: trình độ dân trí thấp, kỹ thuật canh tác nông, lâm nghiệp còn lạc hậu, tình trạng du canh du cư, đốt phá rừng làm nương, độc canh và quảng canh vẫn phổ biến ở các xã vùng cao, vùng sâu. Cán bộ thiếu về số lượng, bất cập về cơ cấu, thấp về trình độ, nhất là cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ quản lý kinh tế và giáo viên các trường phổ thông các cấp từ tiểu học đến trung học và cao đẳng, đại học. Đội ngũ cán bộ có trình độ đại học là con em các dân tộc thiểu số còn quá ít, trong khi đó đội ngũ cán bộ miền xuôi lên công tác ở các tỉnh miền núi phía Bắc chưa yên tâm gắn bó lâu dài. Những chương trình đầu tư phát triển kinh tế - xã hội dành cho các tỉnh miền núi phía Bắc tuy đã đạt được những kết quả bước đầu, nhưng chưa bền vững, chưa ổn định và còn cách xa so với mục tiêu đề ra. Vì vậy, trước yêu cầu đặt ra, việc nâng cao chất lượng nhân lực của các tỉnh miền núi phía Bắc có đủ phẩm chất, năng lực, là vấn đề vô cùng cấp thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp bách.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-11-20

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC