BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH NGHỆ AN THAM GIA XÂY DỰNG CƠ SỞ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ KHU VỰC BIÊN GIỚI HIỆN NAY

Các tác giả

  • Tạ Việt Hùng Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng
  • Trần Ngọc Ngân Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Tóm tắt

Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Đây là lực lượng có vai trò quan trọng đối với việc xây dựng cơ sở chính trị - xã hội trên địa bàn biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bài viết tập trung đánh giá những kết quả và hạn chế, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu để phát huy vai trò của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trong tham gia xây dựng cơ sở chính trị - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số biên giới trong thời gian tới

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-03-30