MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM TRONG THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN TỘC Ở TỈNH LÂM ĐỒNG HIỆN NAY

Các tác giả

  • Hoàng Văn Vân Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng
  • Phạm Xuân Ngọc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Tóm tắt

Vấn đề dân tộc và công tác dân tộc có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Lâm Đồng là tỉnh miền núi Nam Tây Nguyên, là địa bàn sinh sống của nhiều dân tộc anh em, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh. Các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết, tương trợ, đùm bọc, giúp đỡ nhau, hết lòng theo Đảng, tích cực tham gia vào sự nghiệp cách mạng chung của cả nước. Nghiên cứu quá trình Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lãnh đạo công tác dân tộc, rút ra một số kinh nghiệm là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-03-30