TÍNH ỨNG DỤNG CỦA VIỆC SÁNG TẠO VIDEO TRI THỨC RỘNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NHÂN TÀI Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Các tác giả

  • Đường Quốc Tùng Trường Đại học Vân Nam Trung Quốc

Tóm tắt

Trong những năm gần đây, chịu sự ảnh hưởng của dịch bệnh, phương thức sinh hoạt của người dân đã có rất nhiều sự thay đổi, cách thức tiếp nhận thông tin dần thay đổi từ chủ yếu là thông tin văn bản sang âm thanh và video. Nội dung của các video về “tri thức rộng” được chia sẻ ở Trung Quốc ngày càng đa dạng và chính thức trở thành một trong những ngành nghề phát triển nổi bật của xã hội. Cùng với sự gia tăng nhanh chóng của số lượng video chia sẻ “tri thức rộng” trên các nền tảng xã hội, một số lượng lớn các học giả và chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau cũng đã tham gia vào việc sáng tạo các video này.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-03-30