QUẢN TRỊ ĐỊA PHƯƠNG TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Các tác giả

  • Nguyễn Thế Vinh Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương

Tóm tắt

Chuyển đổi số trong quản trị quốc gia đã và đang trở thành xu thế tất yếu của các quốc gia trên thế giới. Đối với Việt Nam, chuyển đổi số là một trong những mục tiêu được quan tâm hàng đầu của Chính phủ trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Trên thực tế, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành Chiến lược chuyển đổi số quốc gia, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nhận thức chuyển đổi số song hành cùng các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Qua đó, quản trị nhà nước nói chung và quản trị địa phương nói riêng gắn với chuyển đổi số đã làm thay đổi nhận thức của lãnh đạo đất nước, nhất là ở cấp địa phương, góp phần nâng cao chất lượng quản trị mọi mặt của địa phương Việt Nam trong điều kiện mới.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-11-20 — Cập nhật vào 2022-11-20

Các phiên bản

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ