THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO THEO ĐỊNH HƯỚNG CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII

Các tác giả

  • Vương Thị Bích Thủy Học viện Chính trị khu vực I

Tóm tắt

Ngay sau khi thành lập nước năm 1945 công tác xóa đói, giảm nghèo đã luôn được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân. Quan điểm đó luôn xuyên suốt trong các kỳ Đại hội, đã được Nhà nước cụ thể hóa thành các chính sách và các chương trình thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo. Trên tinh thần đó, Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 13 tiếp tục xác định nhiều mục tiêu quan trọng liên quan đến nâng cao đời sống của mọi người dân và không để ai bị bỏ lại phía sau. Việc hoàn thiện chính sách xóa đói, giảm nghèo trong tình hình mới sẽ góp phần thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 13.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2021-11-20

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC