THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VÙNG KINH TẾ-XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Minh Nguyệt Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt

Hệ thống các chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, miền núi ở vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn đã tạo cơ hội cho học sinh là con em người dân tộc thiểu số được tiếp cận, thụ hưởng giáo dục. Chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số đóng vai trò quan trọng trong việc huy động học sinh đi học, không bỏ học giữa chừng, học hết cấp học và học lên các trình độ cao hơn. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh dân tộc thiểu số ở vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn vẫn còn một số hạn chế hoặc một số chính sách chưa được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật. Bài viết phân tích việc thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số và đề xuất giải pháp triển khai thực hiện sao cho phù hợp với đối tượng học sinh dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2021-11-20

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC